CIRCULARS

CIRCULAR ESCOLA 21 OCTUBRE 2016

NOU PROTOCOL D'ACCIDENTS ESCOLARS

En cas que un/a alumne/a del nostre centre pateix algun accident o es trobi malament cal seguir el següent protocol d’actuació:

1-Per a qualsevol accident: el/la mestre/a que estigui a càrrec de l’alumne/a en aquell moment (dins l’aula, amb els especialistes o els mestres de guàrdia el temps de pati) demanarà ajut per poder avisar a algun membre de l’equip directiu de la gravetat i la urgència de la situació i sempre que sigui necessari requerirà la presència d’una segona persona. En el cas que el mestre es trobi sol, actuarà d’acord amb els criteris de sentit comú i en funció de la situació.

Si el fet ocorr en temps dels serveis (escoleta matinera, menjador o activitat extraescolar) el procediment serà el mateix.

1.1- Si es tracta d’una indisposició lleugera i/o passatgera (vòmits, mareig, mal de cap, febre...) o de petites lesions (contusions, esquinços, traumatismes...):

1.1- S’avisarà sempre la família per tal que venguin a cercar l’alumne/a .Si no és possible contactar amb la família o la família no té disponibilitat immediata, i es considera necessari el trasllat al centre sanitari, s'avisarà en primer lloc a la policia local i, en segon lloc, a un servei de transport alternatiu.

1.2- Si considerem que no és necessari el trasllat al centre sanitari però tampoc no s'ha pogut localitzar la família o no tenen disponibilitat immediata, l’alumne quedarà al centre amb vigilància d’algun adult; sota cap concepte se n’anirà sol del centre.

1.3- En el cas que es produís durant una sortida també es cridarà la família i en el cas de que de cap manera puguin anar a cercar-lo, s’avisarà a un servei de transport alternatiu per fer el desplaçament, un mestre/a l’acompanyarà.

1.4-Durant el viatge d’estudis la família signarà una Autorització corresponent a l'administració de medicació o de prendre decisions mèdiques.

2- En el cas de produir-se una lesió o indisposició greu (accidents, luxacions, hemorràgies fortes, problemes cardiorespiratoris, lipotímies, atacs d’epilèpsia o angoixa, crisis al·lèrgiques o asmàtiques...) o davant qualsevol situació que requereixi una actuació immediata:

2.1.- En cas de lesió o accident: no moure l’alumne.

2.2-Telefonar al 061 perquè envïin una ambulància i un metge si fos necessari.

2.3-Telefonar tot d’una a la família i informar-la de la situació, comunicar-los l’hospital a on es traslladarà a l’alumne/a accidentat/da. En cas que no arribassin a temps per acompanyar l’alumne/a amb l’ambulància un mestre/a l’acompanyarà i es trobarà amb la família a l’hospital.

2.4-El personal de l’escola (docent i no docent) no pot acompanyar els nins/es amb cotxe en cap cas.

2.5-En cas d’extrema urgència, amb la signatura d’aquest document, la família autoritza els mestres (suposant que la família no és present) a prendre les decisions mèdico-quirúrgiques que fossin necessàries sota la direcció facultativa pertinent.

2.6-Amb la signatura d'aquest document manifest la meva conformitat amb el protocol.Segons les instruccions de la Conselleria d’Educació i Universitat en la “Carpeta d’atenció als accidents escolars” especifica que els centres d’Infantil i Primària queden exclosos de l’assegurança escolar obligatòria i per tant en cas que “els seus fills hagin de rebre assistència sanitària, la rebran com a beneficiaris de l’assegurança que tengui la família (Seguretat Social, MUFACE, assegurança privada)”.


CIRCULAR APIMA 14 OCTUBRE 2016


Benvolgudes famílies,

Després de la primera valoració del funcionament del menjador escolar, hem decidit fer dos torns perquè hi hagi una millor organització i atenció als infants ja que el nombre d'assistents s'ha incrementat.
El primer torn serà a les 14h destinat als infants d'educació infantil i el segon serà a les 14:25h pels infants d'educació primària.

L'horari de recollida dels infants és a partir de les 15:15h fins les 16h.
Pensau a recollir les pertinences dels vostres fills als penjadors de menjador o a objectes perduts.
Els dies de pluja, els infants d'infantil estaran a l'aula 109 (davant el menjador) i els de primària a l'aula de música (1r pis).
Per favor, avisau als monitors en fer la recollida.


Junta directiva de l’APiMA del CEIP Pere Rosselló Oliver  


CIRCULAR ESCOLA 14 OCTUBRE 2016

Benvolguda família,
Us volem informar que al nostre centre ha començat el procés per la renovació parcial del Consell Escolar, i que el proper 22 de novembre hi haurà eleccions a representants dels pares/mares o tutors legals al mateix. Per aquest motiu s’ha constituït per sorteig la Junta Electoral formada per Alicia Chacón Nicolau (representant dels pares/mares o tutors legals) i Mª Magdalena Pizà González (representant del claustre), així com la Directora del Centre.

El nou Consell Escolar estarà format per: 
- L’Equip Directiu (Directora, Cap d’Estudis i Secretària amb veu però sense vot). Un representant designat per l’Ajuntament.
- Un representant del personal d’administració i serveis.
- Cinc representants dels mestres
- Cinc representants dels pares i mares (1 membre elegit per l’APIMA)
En aquestes eleccions s’hauran d’elegir dos pares o mares.

La participació és molt important tant en el moment de votar com en presentar-se com a candidat. Per això animam a tots el pares i mares que vulguin presentar-se que complementin el full adjunt que s’ha d’entregar a  la Direcció del Centre  abans de les 12 hores de dia 28 d’octubre.

Aquells pares/mares que estiguin interessats podran sol·licitar el vot per correu, tot adjuntant una fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu dins un sobre tancat que es deixarà a la Secretaria del Centre fins dia 14 de novembre a les 12h. Una vegada acabat l’escrutini de les votacions, en cas d’empat, es procedirà a fer el sorteig públic entre les persones candidates empatades.

 Si teniu algun dubte posau-vos en contacte amb l’equip directiu.

ANIMAU-VOS:  PRESENTAU LA VOSTRA CANDIDATURA,
LA VOSTRA VEU I EL VOSTRE VOT ÉS IMPORTANT!

Atentament,
La direcció.CIRCULAR APIMA 14 OCTUBRE 2016

SERVEI DE MENJAR PER ENDUR
Plats elaborats pel menjador ecològic de l'escola

Els menús del dia es poden comanar fins les 9.30 h deixant els tiquets de ‘Menjar per endur’ a les bústies de menjador (edifici d’Infantil o de Primària) indicant el vostre nom i llinatges, curs del fill/a i hora de recollida del menú. Es podrà recollir a les 14.10 h o de 15.15 a 16.00 h. (Pensau a dur senalla o bossa per posar-hi els ‘tuppers’)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada